bannerSir Thomas Rodney effigy at Rodney Stoke Church.